fbpx

Brak produktów w koszyku.

 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje usługobiorca może składać w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@procarte.pl oraz pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres siedziby usługodawcy.

2. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy i e-mail usługobiorcy.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez usługodawcę.

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW

1. Informujemy, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy oraz innych kosztów wynikających wprost z ustawy.

2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności.

3. W zakresie wykonywania uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, usługodawca informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi usługobiorca. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a usługodawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.