fbpx

Brak produktów w koszyku.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin ustalony przez PROCARTE PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , z siedzibą w Kielcach przy ul. Zbożowej 21, (25-416) Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000846860, NIP 6572952667, REGON 386338576, adres e-mail: biuro@sklepzfotowoltaika.pl, nr tel.: +48 503504497 +48 503 504 447; (w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) ogólne warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

a) adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

b) klient – usługobiorca korzystający ze sklepu internetowego;

c) konsument – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

d) sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Procarte PV sp. z o.o. pod adresem procarte.pl/sklep

e) strony – usługodawca i usługobiorca;

f) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. –prawo telekomunikacyjne;

g) towar – przedmiot świadczenia w umowie sprzedaży zawieranej między stronami, wolny od wad fizycznych i prawnych, mający cechy zadeklarowane przez usługodawcę w opisie towaru zamieszczonym na stronie sklepu internetowego;

h) usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną;

i) usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez usługodawcę drogą elektroniczną;

j) usługodawca – PROCARTE PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

II RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1.Usługami są w szczególności:

a) obsługa zawarcia umowy sprzedaży produktów lub usług;

b) sprzedaż towarów w sklepie internetowym;

c) przesyłanie newsletterów;

d) możliwość zadawania usługodawcy pytań związanych z określoną tematyką.

2. Oferta świadczenia usług jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia usług w drodze zmiany regulaminu, bądź w zakresie nieokreślonym regulaminem, informując o tym w sposób określony w regulaminie.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczania informacji o promocjach w zakresie udostępniania usług, o których mowa w punkcie 1lit b.

III WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z usług, usługobiorcy powinni dysponować:

a) urządzeniem końcowym z dostępem do sieci Internet;

b) najnowszą wersją przeglądarki internetowej: Mozilla FireFox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari, obsługującą technologię cookies;

c) aktywnym kontem poczty elektronicznej.

2. Aplikacja Mobilna do prawidłowego funkcjonowania i pełnego korzystania z usług wymaga urządzenia przenośnego (smartfona, tabletu) posiadającego dostęp do Internetu i wyposażonego w system operacyjny iOS albo Android.

3. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies na zasadach określonych w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie https://procarte.pl

IV OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz usługobiorców w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone przez usługodawcę, z wyłączeniem usług lub zakresu usług podlegających pod odrębne regulaminy.

2. Każdy usługobiorca od momentu skorzystania z danej usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz wszelkich innych regulaminów opublikowanych zgodnie z aktualnie obowiązującymi ofertami.

3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez usługodawcę z usługobiorcami.

V INFORMACJA HANDLOWA I PRZETWARZANIE DANYCH

1. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację i podanie adresu poczty elektronicznej w serwisie.

2. Usługodawca jest zobowiązany zbierać przesłane przez usługobiorców zgody na wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

3. Adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest do przesyłania tylko i wyłącznie zamówionych przez usługobiorcę informacji.

4. Szczegóły dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarto w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie https://procarte.pl

VI OFERTA I JEJ PRZYJĘCIE

1. Sprzedaż towarów w sklepie internetowym odbywa się w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu.

2. Informacje o towarach, ich charakterystyce i cenie, zamieszczone na stronie sklepu internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert na proponowanych przez usługodawcę warunkach.

3. Usługobiorca składa ofertę kupna przez przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną lub przez interaktywny formularz zamówienia.

4. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty przez usługodawcę.

VII PŁATNOŚCI

1. Płatność następuje w formie i terminie ustalonym między stronami. W braku odmiennych ustaleń klient jest zobowiązany do zapłaty przelewem na konto podane na fakturze i w terminie tam wskazanym.

2. Usługodawca może udostępnić na stronie internetowej formularz opcji płatności i dostawy. W takim wypadku zaznaczenie przez klienta odpowiednich opcji w formularzu ma moc równą uzgodnieniu między stronami.

VIII DOSTAWA

1. Usługodawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest zobowiązany dostarczyć klientowi towar będący przedmiotem umowy sprzedaży wolny od wad.

2. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem dostawcy na wskazany w zamówieniu adres, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

3. W braku odmiennych ustaleń koszt dostawy ponosi klient.

4. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki usługobiorca ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

5. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po przedpłacie. Odbioru można dokonać w biurze usługodawcy w dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej sklepu, po wcześniejszym ustaleniu z usługodawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

6. Usługodawca przesyła wyłącznie na podany przez klienta w formularzu zamówienia adres e-mail, fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.

7. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do sklepu Internetowego przez dostawcę, usługodawca skontaktuje się z klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając z nim ponownie termin i koszt dostawy.

IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w takim w zakresie w jakim odpowiedzialności nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.

2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.

X POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje usługobiorca może składać w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@procarte.pl oraz pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres siedziby usługodawcy.

2. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy i e-mail usługobiorcy.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14dni od dnia otrzymania reklamacji przez usługodawcę.

XI SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW

1. Informujemy, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy oraz innych kosztów wynikających wprost z ustawy.

2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności.

3. W zakresie wykonywania uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, usługodawca informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi usługobiorca. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a usługodawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca ma prawo zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych.

2. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu usług mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) -o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje usługobiorców w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej  https://procarte.pl

3. W przypadku, gdy usługodawca w celu świadczenia usługi wymaga podania przez usługobiorcę adresu e-mail, usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail usługodawcy. W przypadku niepoinformowania usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez usługodawcę do usługobiorcy na adres e-mail podany przez usługobiorcę w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących konsumentów.

4. Wszelkie pytania, opinie i wnioski oraz oświadczenia do usługodawcy, usługobiorca może kierować na adres e-mail: biuro@sklepzfotowoltaika.pl

5. Ewentualne spory powstałe między usługobiorcą niebędącym konsumentem a usługodawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby usługodawcy.

6. Regulamin wchodzi w życie dnia 1.10.2020 r.